top of page

klinický psychológ

Mgr. Takáčová Jarmila, PhD.

Počas svojej praxe pracujem s deťmi a dospelými, ktorým poskytujem psychologickú starostlivosť v oblasti psychodiagnostickej, psychoterapeutickej a poradenskej činnosti pri rôznom spektre psychickej záťaže a ťažkostí. Som presvedčená, že človek má potrebné schopnosti svoje ťažkosti zvládnuť, preto ich s podporou individuálnej, podpornej psychoterapie môžeme spoločne nachádzať a viesť k účinným stratégiám pri ich riešení.

Postgraduál

 

2014- 2017- Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,  Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor sociálna psychológia a psychológia práce- dizertačná práca (Kognitívne, metakognitívne kompetencie a sebaregulácia študentov vo vzťahu k motivácii a výkonu)-  výučbová činnosť, publikačná činnosť v zahraničných a domácich odborných časopisoch.

2017- 2021- Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

 

2014-2015 - Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

profipsych psycholog takáčová
Moje

Pracovné skúsenosti

Klinická psychologická prax - Letecká vojenskej nemocnica, a. s, Ústav leteckej a preventívnej medicíny.

Psychologická prax na psychiatrickej klinike UNLP v Košiciach popri doktorandskom štúdiu- psychologická starostlivosť zameraná na psychodiagnostickú činnosť pri rôznych psychických ochoreniach, psychologické služby v dennom psychiatrickom stacionári, poradenstvo.

Interný doktorand na katedre psychológie UPJŠ v Košiciach v rokoch 2014-2017 kde som sa venovala výučbovej a vedeckej činnosti s výstupom do niekoľkých odborných publikácií so zameraním na osobnostné a kognitívne faktory školskej úspešnosti detí.

2017- prebieha - Ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých v Moldave nad Bodvou- psychologická starostlivosť pre deti a dospelých zameraná na psychodiagnostiku (psychologické vyšetrenia rôznych psychických stavov na odporúčanie lekára, vyšetrenie psychomotorickej vývinovej úrovne dieťaťa, vyšetrenie osobnosti, kognitívnych schopností, psychologické vyšetrenie pre rôzne úradné účely, vyšetrenie pred absolvovaním lekárskeho zákroku ), psychoterapia pre deti a dospelých, rodinná terapia.

2018- prebieha - Detská fakultná nemocnica v Košiciach na oddelení detskej onkológie a hematológie, ambulancii klinickej psychológie- psychoterapeutická a poradenská práca s deťmi a rodinami,  neurologické oddelenie a klinika detí a dorastu v rámci konziliárnych psychologických vyšetrení a podporného psychologického vedenia dieťaťa a rodiny v nemocnici.    

Kvalifikácia

2021

ukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (Dialóg inštitút)

2021

workshop Gestalt psychoterapie pod vedením Jaya Levina (Dialóg inštitút)

2021

Lüscherov test farieb, (Artea)

2015

Odborný certifikovaný kurz- Systemický rozhovor (Košický inštitút pre systemickú skúsenosť – (ISZ KE)

2014-2015

psychoterapeutický výcvik v integratívnej psychoterapii, ČR.

2014-2015

Odborný certifikovaný kurz v transakčnej analýze, (Európska asociácia transakčnej analýzy)

2017

Odborný certifikovaný kurz  Dištančné poradenstvo a intervencia pre pomáhajúce profesie (OZ Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka)

bottom of page