top of page

Zabudnite na to, že nie ste dokonalí. Žite takí, akí ste.
(Karen Hornayová)

01.

Relaxačno-symbolická terapia pomáha deťom aj dospelým pri zvládaní úzkostných stavov, fóbií, pomáha k uvedomeniu si vlastných telesných procesov, ktoré úzko súvisia s emóciami, pomáha  pochopiť neuvedomované psychické obsahy. Klient sa učí vnímať vlastné vnútorné napätie, relaxačnými technikami uvoľňovať svalstvo, upokojiť dýchanie. Je prvou pomocou pri zvládaní úzkostných, panických stavov.

02.

Psychoterapia je metóda liečby, ktorou spoločne s klientom prichádzame k uvedomeniu podstaty problému, možných príčinných súvislostí a vzťahových rámcov, ktoré povedie klienta k zmene stavu, v ktorom sa aktuálne nachádza a pociťuje ťažkosti. Pracujem metódou Gestalt psychoterapie, ale aj iných techník z integratívneho psychoterapeutického prístupu, relaxačných techník ako u dospelých, tak aj u detí.

03.

Rodinná terapia-  pri liečbe klienta je dôležité poskytnúť komplexnú starostlivosť možnosťou zapojiť do edukácie a terapie aj rodinných členov, čo je dôležité nie len, ale najmä v detskej terapii. Rodina tak môže spoločne porozumieť podstate a povahe ťažkostí, vzájomných vzťahov v rodine, pomáha sa vytvárať podporný rodinný systém.

04.

Párová terapia pomáha párom spoločne hľadať riešenia ako z krízy a konfliktov von, ako spolu komunikovať aby sa nenaplnil scenár ticha. Pomáha párom pokračovať vo vzťahu, hľadať cesty zo začarovaného kruhu, prejsť k zmene. Cieľom nie je vzťah zachrániť za každú cenu, ale aj pomôcť dvojici rozlúčiť sa s úctou a rešpektom voči druhému.    

05.

Ambulancia poskytuje diagnostiku psychického vývinu u detí od najútlejšieho veku, psychologickú diagnostiku intelektových schopností a osobnosti detí a dospievajúcich, konzultácie s rodičmi, psychoterapeutickú liečbu, prácu s rodinou. Dbáme na správnu diferenciálnu diagnostiku rôznych psychosomatických ochorení, neurologických ochorení, prevencie pri predchádzaní rozvinutia závažnejších stavov a psychických ochorení, analýzu vzťahov v rodine. Venujem sa detským pacientom od jedného roka.

06.

Prednášková činnosť pre školy, organizácie, firmy v oblasti tém klinickej psychológie. Špecializujem sa na tému závislostí, smútkovej psychoterapeutickej práci po strate blízkeho. V rámci pedagogickej psychológie sa zaoberám témami školského výkonu a motivácie detí a študentov. 

bottom of page